Vòi lavabo Allen black (H-6200AB)

Vòi lavabo nóng lạnh Lambert
Germany standard