Sen tắm nhiệt độ Alice (H-6800ST)

Sen tắm nhiệt độ Alice
Germany standard